Univerzitet Singidunum
Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 1 Март 2021

Univerzitet Singidunum

Hvala vam što koristite naše aplikacije i usluge. Aplikacije i usluge pruža Univerzitet Sigidunum, koji se nalazi na adresi Danijelova 32, Beograd, Srbija.

Korišćenjem naših usluga pristajete na ove uslove. Molimo vas da ih pažljivo pročitate. 

1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni  glasnik PC", br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka  o  ličnosti  prilikom prijema kandidata za upis na osnovne, master i doktorske studije, prilikom upisa godine studija, tokom studiranja i završetka studija na UNIVERZITETU SINIDUNUM  (u daljem tekstu: ,,Univerzitet,,), Univerzitet kao rukovalac, dostavlja sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

 • Podaci o rukovaocu:
  • Pravno lice: UNIVERZITET SINGIDUNUM u Beogradu, 
  • Adresa: ul. Danijelova  бр. 32, 11000 Beograd;
  • Matični broj:17597213;
 • Podaci o licu za zaštitu podataka o ličnosti:
  •   Velisav Marković, doktor pravnih nauka
  •   e-mail: vmarkovic@singidunum.ac.rs
  •   telefon: 011-309-3-234

2. Svrha prikupljanja i obrade podataka

Svrha prikupljanja i obrade podataka o kojima visokoškolska ustanova vodi evidenciju utvrđena je od strane rukovaoca. Podaci se prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe: prijave na konkurs za upis na Univerzitet, zaključivanje ugovora o studiranju, otvaranje studentu adrese elektronske pošte sa domenom Univerziteta preko koje student komunicira sa zaposlenima na Univerzitetu (singimejl), ostvarivanje komunikacije između kandidata/studenata i zaposlenih na Univerzitetu, prijave ispita, sprovođenje ispitnih rokova, ostvarivanje prava na upis godine studija, sprovođenje procedura prijave i odbrane završnog rada, odnosno doktorske disertacije, statističke obrade i analize podataka, praćenje i unapređivanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti rada visokoškolske ustanove, unapređivanje obrazovnog nivoa studenata u procesu obrazovanja, ostvarivanje prava na izdavanje javne isprave kao i za ostvarivanje drugih prava i obaveza koja proizlaze iz odredbi Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih propisa koji regulišu visoko obrazovanje.

Zbirka podataka o ličnosti koje Univerzitet obrađuje je evidentirana u bazi Univerziteta.

3. Podaci u evidencijama o studentima

Za određivanje identiteta studenta prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, ime jednog roditelja, pol, jedinstveni matični broj građana, broj pasoša i izdavalac za strane državljane, datum rođenja, mesto rođenja, država, opština i adresa stalnog stanovanja, adresa stanovanja za vreme studiranja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, bračni status, državljanstvo, adresa, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, fotografija i drugi podaci u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Za određivanje obrazovnog statusa studenata prikupljaju se podaci o prethodno završenom obrazovanju, jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, upisanom studijskom programu, vrsti studija, godini studija i godini prvog upisa na studijski program, učešću na međunarodnim programima mobilnosti, godini završetka studijskog programa, jeziku na kome se izvodi studijski program, podaci o ostvarenim ESPB bodovima, podaci o nagradama i pohvalama osvojenim tokom studiranja, izdatim javnim ispravama, dan sklapanja ugovora o studiranju. 

Za određivanje socijalnog statusa studenata prikupljaju se podaci o načinu finansiranja studija, načinu izdržavanja tokom studija, adresi stanovanja tokom studiranja, tipu smeštaja tokom studiranja, radnom statusu studenta tokom studiranja, izdržavanim licima, školskoj spremi oba roditelja, radnom statusu roditelja (izdržavaoca) i zanimanju roditelja ili izdržavaoca.

Za određivanje zdravstvenog statusa studenata prikupljaju se podaci o potrebama za pružanjem dodatne podrške prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi.

Za ostvarivanje komunikacije između kandidata/studenata i zaposlenih na Univerzitetu pribavlja se adresa elektronske pošte. 

Za otvaranje studentu adrese elektronske pošte sa domenom Univerziteta preko koje student komunicira sa zaposlenima na Univerzitetu (singimejl), prikupljaju se podaci kojima se određuje identitet studenta.

4. Lica koja obrađuju podatke

Lične podatke obrađuju isključivo zaposleni u Studentskoj službi, Odeljenju za računovodstvo, Odeljenju za pravne poslove i zaposleni u računarskom centru

5. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pisani pristanak lica na koje se podaci odnose, odnosno saglasnost koja se daje elektronskim putem prilikom prihvatanja uslova korišćenja aplikacija Univerziteta.

6. Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Svako lice čije podatke o ličnosti Univerzitet obrađuje ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

7. Pravo na pristup, ispravku, dopunu ili brisanje podataka

Svako lice čije podatke o ličnosti Univerzitet obrađuje ima pravo da od rukovaoca zahteva pristup, ispravku, dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade kao i pravo na prenosivost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

8. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti čiju primenu nadzire Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.